Lektura (nlat. lectura – čitanje)
Lektura je jezička provera pisanog teksta, koja obuhvata ispravljanje gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka.

Korektura (lat. correctura) 
Korektura je proces kontrole i korekcije štamparskih grešaka.

Lektor (lat. lector – čitač, prema gl. legere – čitati)
Lektor je stručna osoba koja čita neki rukopis u fazi pripreme za štampu, otklanja jezičke i stilske greške, oblikuje tekst i prilagođava ga pravilima datog jezika.

Prilikom lektorisanja tekstova na srpskom jeziku, koristi se Pravopis srpskoga jezika, kao i brojni jezički priručnici, gramatike, rečnici i stručna literatura. Zašto se tekst lektoriše?

S obzirom na to da se u tekstovima koje čitamo često krši ortografska norma srpskog jezika, javljaju leksičko-sintaksičke nepravilnosti, kao i loša upotreba stranih reči, klišeiranih izraza i fraza, postavlja se pitanje poštovanja jezičkog standarda. Rešenje je dobra i proverena lektorska supervizija.